ขั้นตอนการยื่นกู้

Image
แจ้งความประสงค์

แจ้งความประสงค์

 • ผู้ยื่นกู้สินเชื่อแจ้งความประสงค์กู้ต่อเจ้าหน้าที่
 • เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับพร้อมแจ้งอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่างๆให้ผู้ยื่นกู้ทราบ

 • เมื่อผู้ยื่นกู้ได้ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นกู้ให้เตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ขออนุมัติวงเงินกู้ในขั้นตอนต่อไป

ยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสาร

 • ผู้ยื่นกู้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้กับเจ้าหน้าที่
  1.สำเนาบัตรประชาชน
  2.
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.หนังสือรับรองบริษัท*หากมี
   
 • หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะเริ่มพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้
  (ฟรีค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอน)
Image
Image
อนุมัติสินเชื่อ

อนุมัติสินเชื่อ

 • หลังจากผ่านการพิจารณาสินเชื่อแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอนุมัติวงเงินกู้ตามจำนวนที่ผู้ยื่นกู้แจ้งไว้
 • ผู้ยื่นกู้ยินยอมเซ็นเอกสารกู้ยืมพร้อมรับทราบเงื่อนไขต่างๆ
 • ผู้ยื่นกู้รอรับเงินเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง